ชื่อ : กษิรา ศศิภาศุภสิน
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : กศ.ม.บริหารการศึกษา
email : kasira@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายกฤษณพงษ์ ปิงยศ
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : วท.บ. เกษตรศึกษา
email : krisanapong@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายอานันท์ อะภิวัน
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : anan@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวธัญญชล ทองสา
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ :
email : thanyachon@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายญวน ศรีชัยคำ
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศษ.บ.สุขศึกษา
email : kyuansck14@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิต
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : คศ.บ.โภชนาการชุมชน
email : sirirat.jong@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายชัยวุฒิ กันทะมูล
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
email : chaiwut@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา
email : krudui@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางวรรณพร กาติ๊บ
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.บ.คหกรรมศาสตร์
email : wannaporn@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายปริญญ์ พันธ์ดี
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
email : parin@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายวรัท หมั่นการ
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
email : warat@chiangkham.ac.th