ชื่อ : วิชาญ ไชยมงคล
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : คม.การบริการศึกษา
email : wichan@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : กศ.บ.พลศึกษา
email : pitsanu@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : กศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนว
email : natthaya@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายสันติ หอมนาน
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
email : santi@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางญาโณทัย กาคำวงค์
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : yanothai@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายอัครเดช มัลลิกะมาลย์
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง :
วุฒิ :
email :