ชื่อ : ปณิธี กองแก้ว
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
email : panithee@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายโชติ ขันทะบุตร
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.บ.ภาษาัอังกฤษ
email : chote@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ศศ.บ. ภาษาจีน
email : supametra@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายวิษณุ ทิมวิธรรม
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศศ.ม.ภาษาัอังกฤษ
email : wisanu@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
email : mattana@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางนิรชา ศรีชัยคำ
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
email : niracha@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
email : duenpen@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสิริกร สิริสุขเพิ่มพูน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
email : sirikorn@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศศ.ม.ภาษาัอังกฤษ
email : khrongsap@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางปฏิธาน ตันบูรณา
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
email : patitan@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางจรัญญา บัวดี
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.บ.ภาษาัอังกฤษ
email : jaranya@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
email : niphan@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาววีณา ทิมคล้าย
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : weena@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวบุณยนุช พงษ์ดี
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : bunyanuch@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ จิตรีพล
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : kamonwan@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวมลธิตา ใจดี
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : montita@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางศิรินันท์ แก้ววิเชียร
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : sirinan_30@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวจิราพร สมศรี
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : jiraporn.som@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาววรรณวิมล อธคมธร
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ :
email : wanvimon@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวิตรี สมฤทธิ์
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ :
email : sawittree@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ดอนลาดลี
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : sudarat@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวมัทนี คิดว่อง
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : matthani@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวอัญชลี พรหมเสน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
email : anchalee@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสุพัตรา หอมนาน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : supattra.hom@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายปวินท์ เบิกบาน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ :
email : pawin@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวชฎาพา มุงคุณคำซาว
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ :
email : chadapha@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางพิชญา ยะสาดายัน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ :
email : pitchaya@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นางสาวกานต์สินี ณ น่าน
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ :
email : karnsinee@chiangkham.ac.th